Vízia

Našou úlohou je v jednotnom spoločenstve ohlasovať Radostnú Zvesť a Božie kráľovstvo na zemi – deťom, mladým a rodinám v Galante a jej okolí – podľa vzoru Ježiša Krista.

„Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal, aby som hlásal evanjelium chudobným. Poslal ma oznámiť zajatým, že budú prepustení, a slepým, že budú vidieť; utláčaných prepustiť na slobodu a ohlásiť Pánov milostivý rok.“ (Lk 4, 18-19)