Ciele
  • Spoločenstvo, v ktorom spolu oslavujeme Boha Otca, zdieľame sa o tom, čo v našich životoch koná, povzbudzujeme sa navzájom aby v nás rástla viera, nádej a láska. Nasledujeme učenie nášho Pána, Ježiša Krista podľa evanjelia.
    „Už nie som vo svete, ale oni sú vo svete a ja idem k tebe. Svätý Otče, zachovaj ich vo svojom mene, ktoré si ty dal mne, aby boli jedno ako my.“ (Jn 17, 11)
  • Chceme ľuďom pomáhať na ceste obrátenia svojho života a pomáhať im spoznať Otca osobne – nielen rozumom ale aj srdcom. Pomôcť spoznať Boha(Otca, Ježiša Krista a Ducha Svätého), ktorý je Láska. „Ja som dobrý pastier. Poznám svoje a moje poznajú mňa.“ (Jn 10, 14).
  • Spoločenstvo, ktoré povzbudzuje a učí svojich členov k službe druhým, k ohlasovaniu evanjelia príkladom a príťažlivým životným štýlom vo svojom okolí a tak vzbudzovali v druhých otázku „Čo máme robiť, bratia?“(porov. Sk 2,37)
    „A povedal im: "Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu.“ (Mt 16, 15)