Ciele
  • Vytvárať spoločenstvo aj mimo stretiek a akcií

„Ale ak chodíme vo svetle, ako je on vo svetle, máme spoločenstvo medzi sebou a krv Ježiša, jeho Syna, nás očisťuje od každého hriechu.” (1 Jn 1, 7)

  • Žiť náš život tak aby sme ním svedčili o Bohu

„A povedal im: Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu.” (Mk 16, 15)

  • Vytvoriť spoločenstvo, v ktorom oslavujeme Boha, zdieľame sa o jeho pôsobení v našich životoch a spoločne sa modlíme.

„Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi.” (Mt 18, 20)